کاکه

کاکه

کاکه یکی از فرزندان آته هست. بچه های کاکه اکثرا در شیرداغ و زردگ زندگی می نمایند

شخصیت بزرگوار و گرامی جناب حاج آقای عوض علی اعتمادی - که خداوند مهربان به حضرت ایشان طول عمرو سلامتی عنایت فرماید - در قسمت شجره نامه فرزندان آته و مخصوصا کاکه زحمات زیاد کشیده  و امید وارم که اثر گران ارج ایشان بزودی  منتشر شود