چورکه

چورکه

فرزندان - چورکه

چورکه - شاه کرم - سرفراز (سرلوله) - پیر محمد (پیری) - جمعه بیگ

چورکه - شاه کرم - سرفراز (سرلوله) - پیر محمد (پیری) - جمعه بیگ

چورکه - شاه کرم - سرفراز (سرلوله) - پیر محمد (پیری) - پینی

چورکه - شاه کرم - سرفراز (سرلوله) - پیر محمد (پیری) - پینی

چورکه - شاه کرم - سرفراز (سرلوله) - پیر محمد (پیری) - محمد بیگ

چورکه - شاه کرم - سرفراز (سرلوله) - پیر محمد (پیری) - محمد بیگ

چورکه - شاه کرم - سرفراز (سرلوله)

چورکه - شاه کرم - سرفراز (سرلوله)

چورکه - پاطو

چورکه - پاطو