پتیه

پتیه

پتیه یکی از خانواری بزرگیست که در ولسوالی های جاغوری، قرباغ، ناور و قسمت های ارزگان زیست میکنند. در جاغوری زیادتر در منطقه چهل باغتو اوقی، در ناوه گری در قسمت داود،  و در ماجری- لومان زندگی می کنند