هوتک

هوتک

فرزندان - هوتک

هوتک - گردی - شاد بیگ

هوتک - گردی - شاد بیگ

هوتک - گردی - شاد بیگ - قربان - رم(رحیم) بیگ - نیک محمد

هوتک - گردی - شاد بیگ - قربان - رم(رحیم) بیگ - نیک محمد

هوتک - گردی - شاد بیگ - قربان - رم(رحیم) بیگ - عطا محمد

هوتک - گردی - شاد بیگ - قربان - رم(رحیم) بیگ - عطا محمد

هوتک - گردی - شاد بیگ - قربان - رم(رحیم) بیگ - عطا محمد - ( روز محمد، محمد جمعه، نور محمد )

هوتک - گردی - شاد بیگ - قربان - رم(رحیم) بیگ - عطا محمد - ( روز محمد، محمد جمعه، نور محمد )

هوتک - گردی - شاد بیگ - قربان - رم(رحیم) بیگ - جم (جمعه) بیگ

هوتک - گردی - شاد بیگ - قربان - رم(رحیم) بیگ - جم (جمعه) بیگ

هوتک - گردی - شاد بیگ - قربان - رم(رحیم) بیگ - محمد حسین

هوتک - گردی - شاد بیگ - قربان - رم(رحیم) بیگ - محمد حسین

هوتک - گردی - شاد بیگ - قربان

هوتک - گردی - شاد بیگ - قربان

هوتک - گردی - شاد بیگ - قربان - داد بیگ

هوتک - گردی - شاد بیگ - قربان - داد بیگ

هوتک - گردی - باخوش

هوتک - گردی - باخوش