قلندر

قلندر

قلندر، برادر آته نیز دارای نفوس قابل توجه بوده است. و شاید بهمین جهت، زمانی که کشمیر خان از منطقه داود ناوه گری، بخاطر خراب کاری برادرش "کِلگ" از خانی مردم جاغوری استعفا می دهد، مردم روی به قلندر میآورند که اینک نوبت بشماست.  قلندر از جمع شان دولت خان  قلندر را منحیث خان مردم جاغوری معرفی میکنند. بعد از انکه مناسبات مردم نشیمن در قسمت شرقی یا جاغوری فعلی، با قلندر که در منطقه دای چوپان ساکن بوده اند، بهم میخورد و مردم جاغوری صافی بیو- "صافی سلطان"- را خان خودشان انخاب میکنند، این منطقه وسیع دو قسمت میشود. این اتفاقات بنابر  کتاب مرحوم حیدر علی جاغوری مشهور به حیدر کارمل، در سالهای زمامداری شاه زمان ابدالی رخ داده است

بعد از تجاوز عبدالرحمن بر مردم هزاره، متاسفانه طایفه قلندر، از منطقه فراری شدند و بهمین جهت جمع اوری شجره این طایفه بزرگ کار بسایر سخت است. اما امید می رود که عزیزان این طایفه بهر نحو ممکن  و تا اندازه ممکن شجره نامه های شان را بنویسند. از دست ما هر چه بیاید، در خدمت قرار داریم