فولادی

فولادی

فرزندان - فولادی

فولادی - شاد بیگ

فولادی - شاد بیگ

فولادی - شاد بیگ - فیض محمد

فولادی - شاد بیگ - فیض محمد

فولادی - شاد بیگ - فیض محمد - ( تاتا باکول، ابراهیم، جمعه ارباب )

فولادی - شاد بیگ - فیض محمد - ( تاتا باکول، ابراهیم، جمعه ارباب )

فولادی - ( شاد بیگ، ملا رمضان )

فولادی - ( شاد بیگ، ملا رمضان )