صافی سلطان ( صافی بیو)

صافی بیو با سه برادرش آقایان خال محمد، خان محمد و ملیک بیگ در نوده چهل باغتو اوقی زندگی می کردند و فارغ از دغدغه های  سیاسی، مشغول زراعت و مالداری خودشان بودند تا اینکه روزی از روزهای تابستان جمعی از اسپ سواران از "رادره" - مسیر رفت وامد میان چهل باغتو اوقی و چهل باغتو پشی- نمودار شدند. خانم صافی بیو بنام صفیه - که یک زن واقعا عیار وبا درایت بود، امادگی پذیرایی  مهمان ها را گرفت. گفته میشود که رسم بر آن بود که در مرحله اول از مهمان با "کشکاو" پذیرای می کردند.

امدن مهمانهای ناخوانده، مسیر زندگی صافی بیو را تغییر داد.  صافی بیو بحیث خان جاغوری، انتخاب شد و لقب بیو به سلطو یا سلطان تغییر کرد و این تغییر سبب کوچ کردن شان از نوده به کهنه ده شد ووظیفه شان بجای اداره مالداری و زراعت، به اداره و رقم زدن سرنوشت مردم جاغوری تعیین شد.

از آن زمان به بعد خانی در جاغوری در میان اولاد اوقی باقی ماند تا اینکه انقلاب ثور پیش امد و شیرازه بسیاری از امور مردم بهم ریخت.

از صافی سلطان دو پسر برومند بیاد گار ماند بنام های پیمونه یا پیوَنه و انگوبیک. پیمونه بعدا با رشادت های که انجام داد از طرف شاه ان زمان به شاه مراد خان مسمی گردید.

صافی سلطان ( صافی بیو)

فرزندان - صافی سلطان ( صافی بیو)

صافی سلطان - انگوبیگ - علی محمد خان

صافی سلطان - انگوبیگ - علی محمد خان

صافی سلطان - انگوبیگ - سردار شیر علی خان

صافی سلطان - انگوبیگ - سردار شیر علی خان

صافی سلطان - انگوبیگ - سلطان علی خان

صافی سلطان - انگوبیگ - سلطان علی خان

صافی سلطان - انگوبیگ - ( سناتور نادر علی خان، محب علی خان وکیل )

صافی سلطان - انگوبیگ - ( سناتور نادر علی خان، محب علی خان وکیل )

صافی سلطان - انگوبیگ - ( رجب علی خان، جنرال احمد علی خان بابه )

صافی سلطان - انگوبیگ - ( رجب علی خان، جنرال احمد علی خان بابه )

صافی سلطان - انگوبیگ (گل محمد خان و باقر خان سلطان)

صافی سلطان - انگوبیگ (گل محمد خان و باقر خان سلطان)

صافی سلطان - شاه مراد خان - سکندرخان

صافی سلطان - شاه مراد خان - سکندرخان

   این ورق و ورق بعدی از شجره نامه استاد غلام علی حکمت که بنام "شجره نیاکان و اولاد صافی سلطان" نشر شده است، اقتباس گردیده است.

     چند مطلب راجع به شجره استاد حکمت قابل ذکر اند:

    اول:   در شجره نامه که تاکنون در دسترس ما قرار گرفته اند، برای حضرت صافی سطان دو بفرزند بنامهای شاهمراد خان (پیمونه یا پیونه) و انگوبیک(پدر خوانین فعلی جاغوری) ذکر  کرده اند.

    دوم:   در شجره نامه استاد حکمت هیچ اسمی از نبیره های دختر شاه مراد خان گرفته نشده است، و بنظر میرسد که استاد نیز طبق سنت مرسوم رفتار نموده و نصف از نبیره های شاهمراد خان را نادیده گرفته است، باوجود که "اولاد" لفظ مشترک بین پسر و دختر میباشد.

    سوم:   استادحکمت برای اوقی چهار فرزند ذکر می نماید بنام های الله داد، بلاداد، هوتک و کوهی. بلاداد دوفرزند دارد بنامهای بیگ محمد و طویکه. طویکه دارای پنچ فرزند است بنامهای نمک بیگ، افغان بیگ، دولت بیگ، بخشی بیگ و دولت بخت

دولت بیگ سه فرزند دارد بنامهای ملک بیگ، الم بیگ و خال محمد. از الم بیگ دو فرزند ذکر گردیده است بنامهای صافی سلطانو خان محمد خان

    چهارم:    برای صافی سلطان دوفرزند بنامهای شاهمراد خان (پیمونه) و حسن خان ذکر شده است

    پنجم:    از انگوبیک اصلا نام نبرده است درحالی که در همه شجره نامه های موجود ، انگوبیک بحیث فرزند دوم صافی سلطان امده است.

    ششم:    محمد رفیع خان فرزند برخوردار خان ذکر شده است، اما در شجره نامه های دگر برخلاف شجره نامه استاد حکمت، فرزند زوار علی ذکر شده است.

صافی سلطان - شاه مراد خان - حسن خان

صافی سلطان - شاه مراد خان - حسن خان

صافی سلطان - شاه مراد خان

صافی سلطان - شاه مراد خان

این ورق تلفیق از دو شجره نامه مختلف است که در بسیاری موارد باهم اختلاف داشتند. شجره نامه که استاد غلامعلی حکمت که فقط شامل فرزندان شاهمراد خان میشود، بنظرم بهترین است، با یک تفاوت کلی در قسمت قبلی به بحث گرفته شد.