سید محمد

سید محمد

فرزندان - سید محمد

دوست علی

دوست علی

فرزند اول سید محمد

به اساس منبع اول

دوست علی

دوست علی

به اساس منبع دوم

افغان

افغان

فرزند دوم سید محمد