زنده قولی

زنده قولی

فرزندان - زنده قولی

زنده قولی - عاشور بیگ - رمضان - نور محمد - ( غریب، روز محمد )

زنده قولی - عاشور بیگ - رمضان - نور محمد - ( غریب، روز محمد )

زنده قولی - عاشور بیگ - رمضان - نور محمد - ( زر محمد، نضب علی )

زنده قولی - عاشور بیگ - رمضان - نور محمد - ( زر محمد، نضب علی )

زنده قولی - عاشور بیگ - رمضان - خال محمد

زنده قولی - عاشور بیگ - رمضان - خال محمد

زنده قولی - عاشور بیگ - رمضان - عید محمد

زنده قولی - عاشور بیگ - رمضان - عید محمد