دولت بخت

دولت بخت

فرزندان - دولت بخت

دولت بخت - مشک علی

دولت بخت - مشک علی

دولت بخت - مشک علی - یار محمد بیگ - آشور

دولت بخت - مشک علی - یار محمد بیگ - آشور

دولت بخت - مشک علی - یار محمد بیگ - آلوک

دولت بخت - مشک علی - یار محمد بیگ - آلوک

دولت بخت - کریم بیگ

دولت بخت - کریم بیگ

دولت بخت - محمد بیگ

دولت بخت - محمد بیگ