خوشه

خوشه

فرزندان - خوشه

خوشه - شادی خان - بیتل - سرپوش - محمد نظر خان

خوشه - شادی خان - بیتل - سرپوش - محمد نظر خان

خوشه - دلبی - الله داد

خوشه - دلبی - الله داد