خدای داد

خدای داد

از فرزندان خدای داد متاسفانه تا هنوز شجره نامه کامل بدستم نرسیده است. این شجره نامه خانوار علی عسکر وکیل نشیمن سیپیه میاشند که توسط خواهر زاده عزیزم تهیه گردیده است.

فرزندان - خدای داد

فرزندان مدیر صمد

فرزندان مدیر صمد

فرزندان محمد عیسی

فرزندان محمد عیسی

فرزندان علی جمعه کرنیل

فرزندان علی جمعه کرنیل

فرزنادن محمد نبی غند میشر

فرزنادن محمد نبی غند میشر