جاغوری

جاغوری

 جاغوری، بر اساس شجره نامه ها پسر دای میر کشه بوده است و برادری داشته بنام حاجی بابا  که فرزندان حاجی بابا در قسمت های قرباغ، جغتو، خواجه عمری و ناهور ساکنند

بنا بر مشهور،جاغوری چهار دسته یا چهارفرزند داشته است بنام های ایزدری، باغچری، گری و آته. اما شجره نامه ها نشان میدهد که آته نسل ششم جاغوریست، و فرزند چهارم جاغوری "بیغنی" نام داشته است. دلیل این جا بجایی را نمیدانم

ایزدری:  این دسته در مناطق اولیتو، المیتو، سبزچوب، تبرغنک، الودال، الیسد، سیدامد و کمرک، ساکن می باشند

باغچری:  خانوار های مربوط به باغچری در مناطق لومان، بوسید، مجیری،قوغزار، سه پایه، قلندری، بیده سای، غجور،حصار و شغله ساکن می باشند

گری: فرزندان گری بیشتر در مناطق انگوری، زیرک، داوود، حیدر، مجیری و بدرزار ساکن میباشند

آته:  فرزندان آته در مناطق ناوه سنگماشه از سبزچوب گرفته تا جنگلی که فعلا خاک بخش هزاره و اوغو میباشد، که شامل ممدک، قندلقاش، جوی نو، اوبرده، سنگشانده، سنگسوراخ، خرکوش، تبقوس و تایلوم میشود، و چهل باغتو اوقی، پاتو، اوتقول، شیرداغ و زردگ ساکن می باشند

علاوه بر این چهار دسته، طایفه های دگری نیز در جاغوری ساکنند مثلا پشی، پتیه، شامول و سادات