الله یار

الله یار

فرزندان - الله یار

الله یار ( الدیار ) - ( خضر علی، گوشی )

الله یار ( الدیار ) - ( خضر علی، گوشی )