الله قولی

الله قولی

فرزندان - الله قولی

الله قولی - شاه مراد - شیری - نهال بیک

الله قولی - شاه مراد - شیری - نهال بیک

الله قولی - شاه مراد - الدکی

الله قولی - شاه مراد - الدکی

الله قولی - مسکی ( با فتح ک )

الله قولی - مسکی ( با فتح ک )

الله قولی - مدد - میرزا - حاصیل - مامد - ( علی اصغر، علی محمد (آتو) )

الله قولی - مدد - میرزا - حاصیل - مامد - ( علی اصغر، علی محمد (آتو) )

الله قولی - مدد - میرزا - حاصیل - مامد - سید قدم

الله قولی - مدد - میرزا - حاصیل - مامد - سید قدم

الله قولی - مدد - میرزا - حاصیل - گل محمد

الله قولی - مدد - میرزا - حاصیل - گل محمد

الله قولی - مدد - میرزا - ( فیض محمد، دوست محمد(دوستی-با فتح ت) )

الله قولی - مدد - میرزا - ( فیض محمد، دوست محمد(دوستی-با فتح ت) )