افغان بیگ

افغان بیگ

فرزندان - افغان بیگ

افغان بیگ - لوکه - محمد سلیم - حسین علی - حسین علی تاتا

افغان بیگ - لوکه - محمد سلیم - حسین علی - حسین علی تاتا

افغان بیگ - لوکه - محمد سلیم - راز علی

افغان بیگ - لوکه - محمد سلیم - راز علی

افغان بیگ - لوکه - محمد سلیم - سیف علی - علی جمعه کاکا

افغان بیگ - لوکه - محمد سلیم - سیف علی - علی جمعه کاکا

افغان بیگ - لوکه

افغان بیگ - لوکه

افغان بیگ - لوکه - عیسی بیگ

افغان بیگ - لوکه - عیسی بیگ

افغان بیگ - (محمد جمعه بیگ و فتیح علی)

افغان بیگ - (محمد جمعه بیگ و فتیح علی)

افغان بیگ - لوکه (لهنکه) - عیسی بیگ

افغان بیگ - لوکه (لهنکه) - عیسی بیگ