آته

آته

آته یکی از با نفوس ترین فرزنادان جاغوری بوده است. در قسمت فرزندان آته شجره نامه با هم زیاد همخوانی ندارند.مثلا، شفیه،بهرام داور، رکنی، یار محمد مشهور به یارمدا، کاکه، آشکار، خوردک زایده، خوشه، اخکه، دهمرده، هیچه و اسپخوجه گاهی فرزندان آته، گاهی برادر و گاهی نواسه آته ذکر شده اند.  اما در مجموع یک چیز در همه یکسانند و ان انکه این طایفه ها بنحوی رابطه تنگاتنگ خونی بهم دارند