دای میرکشه
   یکی از دای های بزرگ هزاره

DM

متاسفانه اطلاعاتی زیادی در مورد دای میرکشه در دست نیست. بنابر نوشته بزرگان ، شاخه های قومی و یا فرزندان دای میرکشه در ولسوالی های جاغوری، قرباغ، ناهور، جغتو و خواجه عمری ولایت غزنی سکونت دارند